Privacy verklaring Praktijk Brasa

Praktijk Brasa, gevestigd te Leidse Rijn 39, 3454 PZ Utrecht (De Meern), is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Contactgegevens

Functionaris gegevensbescherming: Ilja Degenaar

Website: www.praktijkbrasa.nl

E-mail: ilja@praktijkbrasa.nl

Praktijkadres: Leidse Rijn 39, 3454 PZ Utrecht

Telefoonnummer: 06 40 22 69 45

 

Persoonsgegevens die worden verwerkt:

Praktijk Brasa verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van de diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken rondom de ondersteuning van cliënten.

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres

 

Praktijk Brasa verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens:

 • Gezondheid
 • Gegevens van personen jonger dan 16 jaar
 • Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker 16 jaar of ouder is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via e-mail, dan verwijderen wij deze informatie.

 

 Praktijk Brasa verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van uw betaling. U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om de dienstverlening uit te kunnen voeren. U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten. Een dossier of verslag te kunnen vormen over de cliënt.

 • Praktijk Brasa neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Praktijk Brasa ) tussen zit. Praktijk Brasa gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

 • Outlook en Gmail voor email-verwerking, met als doel de communicatie te laten verlopen tussen cliënt en hun wettelijke vertegenwoordiging alsmede betrokken hulpverlening waarover een ieder is geïnformeerd. Cliënten ontvangen middels dit systeem e-mails en emailadressen zijn opgeslagen in outlook.

 • Moneybird als digitaal boekhoudsysteem, met als doel de facturatie te verwerken. Cliënten/klanten ontvangen middels dit systeem de facturen. Factuurgegevens zijn opgeslagen in Moneybird en worden beheerd door boekhoudkantoor Anita Kuipers en VDW Excellent.

 •  Onze administratie wordt deels gedaan door Ginger Fernandes van YourVirtualAssistent. 

Praktijk Brasa bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 • Voor- en achternaam (minimaal 5 en maximaal 20 jaar)
 • Geslacht (minimaal 5 en maximaal 20 jaar)
 • Geboortedatum (minimaal 5 en maximaal 20 jaar)
 • Geboorteplaats (minimaal 5 en maximaal 20jaar)
 • Adresgegevens (minimaal 5 en maximaal 20jaar)
 • Telefoonnummer (minimaal 5 en maximaal 20 jaar)
 • E-mailadres (minimaal 5 en maximaal 20 jaar)
 • Dossieropbouw (minimaal 5 en maximaal 20 jaar)
 • De reden van deze bewaartermijn is dat een dossier of bestelgegevens opnieuw geopend kunnen worden binnen de gestelde 5 tot 20 jaar.


Praktijk Brasa deelt gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Praktijk Brasa blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt Praktijk Brasa persoonsgegevens aan derden met nadrukkelijke toestemming.

 • Professionals en zorgverleners, doel: overleg mogelijk maken over cliënt
 • Professionals en zorgverleners, doel: mogelijkheid voor verwijzing
 • Huisarts, doel: volledigheid dossier huisarts
 • School, doel: overleg mogelijk maken over cliënt
 • Boekhouder, doel: verwerking facturatie en boekhouding

 

Praktijk Brasa gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

 

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Praktijk Brasa en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar: info@praktijkbrasa.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze een kopie van uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

 

Praktijk Brasa  wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Praktijk Brasa neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via ilja@praktijkbrasa.nl.